Dziś jest 25.05.2016 03:17:28
StartKontakt
Instrumenty Rynku Pracy -> Prace Interwencyjne

PRACE INTERWENCYJNE

Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną , jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika) lub przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracownika, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób bezrobotnych.

Na prace interwencyjne może być skierowana osoba bezrobotna posiadająca ustalony przez Doradcę Klienta - II profil pomocy, określony w art.33 ust.2c pkt 2 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004r.  ( Dz.U. 2015, poz.149 z późn. zm.).

Zainteresowany Pracodawca składa wniosek o zorganizowanie i finansowanie prac interwencyjnych do wybranego powiatowego urzędu pracy.

Organizacja prac interwencyjnych poprzedzona jest zawieraną umową pomiędzy starostą a pracodawcą. Decyzje o przyznaniu refundacji oraz ostatecznego wyboru rodzaju refundacji i okresu jej trwania dokonuje powiatowy urząd pracy, biorąc pod uwagę posiadane środki na finansowanie usług i instrumentów rynku pracy, spełnienie przez pracodawcę warunków formalnych oraz zaproponowane przez pracodawcę warunki zatrudnienia wnioskowanych bezrobotnych.

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2016, poz. 645)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.06.2014r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. 2014, poz. 864)

Refundacja  części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. W przypadku gdy Pracodawca podlega przepisom o pomocy publicznej, zastosowanie mają:

Rozporządzenie Komisji  (UE) Nr 1407/2013  z dnia 18.12.2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013r., str.1) lub

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013r., str.9)TOP