Dziś jest 27.01.2015 13:21:33
StartKontakt


Instrumenty Rynku Pracy -> Prace Interwencyjne

Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną , jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika) lub przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracownika, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 cyt. niżej ustawy):

  • Do 25 roku życia – oznacza to bezrobotnych, którzy do dnia zastosowania wobec nich usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończyli 25 roku życia,
  • Bezrobotnych długotrwale ( oznacza to bezrobotnych pozostających w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
  • Powyżej 50 roku życia – oznacza to bezrobotnych, którzy w dniu zastosowania wobec nich usług lub instrumentów rynku pracy ukończyli co najmniej 50 rok życia,
  • Bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych – oznacza to bezrobotnych nieposiadających kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu, bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego – oznacza to brak doświadczenia uzyskanego w trakcie zatrudnienia , wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy, lub bez wykształcenia średniego,
  • Bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
  • Bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
  • Bezrobotnych niepełnosprawnych.

Prace interwencyjne nie mogą być organizowane u pracodawców będących:

1.    Partiami lub organizacjami politycznymi,

2.    Posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko-senatorskich,

3.    Organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy,

4.    Organizacjami pracodawców, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy,

5.    Urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,

6.    Kościołami lub związkami wyznaniowej wyznaniowymi, z wyłączeniem osób prawnych i jednostek organizacyjnych,

7.     Przedstawicielstwami państw obcych.

Zainteresowany pracodawca składa wniosek o zorganizowanie i finansowanie prac interwencyjnych do wybranego powiatowego urzędu pracy. Organizacja prac interwencyjnych poprzedzona jest zawieraną umową pomiędzy starostą a pracodawcą. Decyzje o przyznaniu refundacji oraz ostatecznego wyboru rodzaju refundacji i okresu jej trwania dokonuje powiatowy urząd pracy, biorąc pod uwagę posiadane środki na finansowanie usług i instrumentów rynku pracy, spełnienie przez pracodawcę warunków formalnych oraz zaproponowane przez pracodawcę warunki zatrudnienia wnioskowanych bezrobotnych.

Aktualnie najwyższą kwotę jaką może uzyskać pracodawca z tyt. zatrudnienia bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych to kwota 810zł plus obowiązkowe składki ZUS. 

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r., poz.674 ze zm.).

Rozporządzenie z dnia 07.01.2009r.w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tyt. opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne ( Dz.U. 2009 nr 5 poz.25).TOP