Dziś jest 29.11.2014 02:06:58
StartKontakt


Nabór wniosków na staże - "Pałucka piramida aktywizacji zawodowej"

Obrazy: logotyp.png

PROJEKT
"Pałucka piramida aktywizacji zawodowej”


Priorytet VI
Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

 

Rusza nabór wniosków na staże!

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków na staże w ramach projektu pn. "Pałucka piramida aktywizacji zawodowej" z Poddziałania 6.1.1 PO KL realizowanego w latach 2014-2015. Wnioski przyjmowane będą w okresie od 01. grudnia 2014r. do 11. grudnia 2014r. Planowany termin rozpoczęcia staży: styczeń 2015r. Przewidywana liczba staży: 24.

Priorytetowo rozpatrywane będą wnioski od Organizatorów, którzy zadeklarują zatrudnienie osób bezrobotnych po zakończeniu stażu na podstawie umowy o pracę/ umowy zlecenia (z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę)  na min. okres 3 miesięcy.

 UWAGA: W ww. terminie przyjmowane będą wyłącznie wnioski o zorganizowanie stażu dla uczestników szkolenia pn. „Kucharz” (8 kobiet) oraz „Operator obrabiarek skrawających” (8 mężczyzn) oraz „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” (6 kobiet, 2 mężczyzn) – planowany termin rozpoczęcia stażu: 01.01.2015r. na okres do 5 miesięcy; preferowane stanowisko stażu – kucharz/ pomoc kuchenna, opiekun osób starszych/ opiekun osób niepełnosprawnych, operator obrabiarek skrawających/ operator obrabiarek sterowanych numerycznie/ frezer/ tokarz.

Wnioski na staże osób uczestniczących w szkoleniu „Spawanie metodą MAG, MIG, TIG” (8 mężczyzn) przyjmowane będą od 16.12.2014r.

Wnioski na staże do pobrania w zakładce: Druki do pobrania.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu u pośredników pracy lub pod numerami telefonu: 52/ 303-10-64 wew. 67, 58.

Data dodania: 28 listopad 2014
Drukuj
Nabór wniosków na staże - "Razem do przodu - ruszamy do pracy!"

Obrazy: logotyp.png

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

PROJEKT
"Razem do przodu – ruszamy do pracy!”

 

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków na staże w ramach projektu pn. "Razem do przodu – ruszamy do pracy!" realizowanego w latach 2014-2015. Wnioski przyjmowane będą w okresie od 01  grudnia  2014r. do  09 grudnia 2014r. Planowany termin rozpoczęcia staży: styczeń 2015r.  Przewidywana liczba staży: 14.

Priorytetowo rozpatrywane będą wnioski od Organizatorów, którzy zadeklarują zatrudnienie osób bezrobotnych po zakończeniu stażu na podstawie umowy o pracę/umowy zlecenia(z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę)  na min. okres 3 miesięcy.

UWAGA: W ww. terminie przyjmowane będą wyłącznie wnioski o zorganizowanie staży dla uczestników  projektu , którzy ukończyli szkolenia pn. „Nowoczesne wykańczanie wnętrz w budownictwie” (8 mężczyzn) oraz „Grafika komputerowa” (2 kobiety, 4 mężczyzn) – planowany termin rozpoczęcia stażu: styczeń 2015r. na okres do 5 miesięcy.

Wnioski na staże do pobrania w zakładce: Druki do pobrania

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu u pośredników pracy lub pod numerami telefonu: 52/ 303-10-64 wew. 67, 77.

Data dodania: 28 listopad 2014
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgDoradcy zawodowi z PUP w Żninie zapraszają do zapoznania się z Harmonogramem porad grupowych oraz Harmonogramem informacji grupowych zaplanowanych do realizacji w I kwartale 2015r. zobacz.

Data dodania: 28 listopad 2014
Drukuj
Newsletter CAZ

Obrazy: informacja.jpgCentrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Żninie zaprasza do zapoznania się z Newsletterem CAZ Nr 2014/5. Jest to elektroniczna forma biuletynu informacyjno-promocyjnego na temat działań podejmowanych przez Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Żninie w ramach aktywizacji zawodowej oraz ciekawe informacje i porady dla osób poszukujących zatrudnienia. Newsletter CAZ udostępniony jest w zakładce Centrum Aktywizacji Zawodowej – zobacz.

Data dodania: 25 listopad 2014
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgPUP w Żninie informuje, że przedłużony został termin naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30. roku życia.

Termin przyjmowania wniosków: 17.11.2014r. – 08.12.2014r.
Ilość miejsc: 1.

Informacja o bonach.
Pobierz wniosek.

Data dodania: 25 listopad 2014
Drukuj
Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej i pożyczki na utworzenie stanowisk pracy w ramach programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"

Obrazy: informacja.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że została zawarta umowa między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz Prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie realizacji II etapu programu pożyczkowego pn. „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”. Celem programu jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i tworzenie warunków dla powstania nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia, poprzez udzielanie na warunkach preferencyjnych pożyczek przeznaczonych na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczek na utworzenie stanowisk pracy dla bezrobotnych, w tym bezrobotnych skierowanych przez powiatowe urzędy pracy oraz świadczenie usług doradczych i szkoleniowych skierowanych do osób, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej. Program ma charakter ogólnopolski i realizowany będzie na terenie całego kraju. Środki na uruchomienie programu pochodzą z Funduszu Pracy. Na lata 2014 – 2016 Bank Gospodarstwa Krajowego dysponuje kwotą 120 mln zł., program natomiast będzie realizowany do 2021r. Mając na celu zwiększenie dostępności do kapitału, Bank Gospodarstwa Krajowego wyłonił pośredników finansowych, którzy będą udzielać ww. pożyczek.

Główne założenia Programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"
Oferowane wsparcie: 

1. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej - w maksymalnej kwocie do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju (obecnie ok. 74 tys. zł) - dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej:
-absolwentów szkół i uczelni wyższych do 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
- osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy;
- studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich).
Okres spłaty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, liczony od daty uruchomienia pożyczki do dnia ostatecznej spłaty nie może przekroczyć 7 lat. Możliwa jest karencja w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Okres karencji wliczany jest do okresu kredytowania.


2. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy - w maksymalnej kwocie do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (obecnie ok. 22 tys. zł) - dla:
- podmiotów, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej;
- podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn.zm.) tj.:
- podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
- niepublicznych szkół,
- niepublicznych przedszkoli,
- osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zamieszkujących lub mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym lub prowadzących dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, zatrudniających w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy,
-żłobków lub klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat Okres spłaty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy nie może być dłuższy niż 3 lata. Pożyczkobiorcy nie przysługuje prawo do karencji w spłacie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy.

Oprocentowanie pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej i utworzenie stanowiska pracy, w skali roku, wynosi 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP (obecnie 0,56% w skali roku). Formą zabezpieczenia spłaty i zwrotu udzielanych pożyczek jest weksel in blanco osoby fizycznej i poręczenie dwóch osób fizycznych. W zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, zamiast poręczenia dwóch osób fizycznych, może być ustanowione inne zabezpieczenie spłaty i zwrotu udzielonych pożyczek (w szczególności: hipoteka, zabezpieczenia rzeczowe, gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, poręczenie przez jedną osobę fizyczną lub prawną). Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek udzielane wsparcie stanowi pomoc de minimis. 

3. Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców korzystających z pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej, w szczególności z zakresu:
- zakładania działalności gospodarczej;
- form opodatkowania działalności gospodarczej;
- prowadzenia księgowości
- oraz dla ubiegających się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej - z zasad aplikowania o wsparcie.

Nabór wniosków o pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej i pożyczki na utworzenie stanowisk pracy w ramach II etapu programu „Pierwszy biznes – Wsparcie na starcie II” rozpocznie się 17 listopada 2014r.

 

Kontakt do pośrednika programu „Pierwszy biznes – Wsparcie na starcie II”- województwo kujawsko-pomorskie:
Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego
Tel. 61 835 00 98
e-mail: pozyczki@ecdf.pl

Szczegółowe zasady udzielania pożyczek oraz druki wniosków znajdują się na stronach:

www.bgk.com.pl/wws
wws.bgk.pl

Informacji dotyczących pożyczek udzielają także pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  w Żninie (pokój nr 10, tel. 52 3031064 wew.60).

Data dodania: 17 listopad 2014
Drukuj
Projekt: "Razem do przodu - ruszamy do pracy!"

Drugi etap rekrutacji do projektu 

 Obrazy: logotyp.png


Priorytet VI
Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że od dnia 01.09.2014r. realizuje projekt pn. „Razem do przodu - ruszamy do pracy!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Drugi etap rekrutacji kandydatów do projektu:
W terminie  od 17.11.2014r. do 28.11.2014r. rekrutowane będą  wyłącznie osoby zainteresowane udziałem
w 5 miesięcznych stażach.

Liczba miejsc: 16 (w tym 13 kobiet, 3 mężczyzn).


Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat ww. projektu.
Okres realizacji projektu: od 01.09.2014r. – 30.06.2015r. 

 Główny cel projektu:
Zwiększenie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 30 osób bezrobotnych (15K/15M) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie w okresie od 01.09.2014r. – 30.06.2015r. 

Do kogo projekt jest adresowany?
Adresatami projektu jest 30 osób bezrobotnych (15K, 15M) zarejestrowanych w PUP w Żninie, którym ustalono II profil pomocy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym co najmniej:
- 8 osób długotrwale bezrobotnych,
- 6 osób zamieszkujących tereny wiejskie.

Co oferuje projekt?
Podejmowane działania skierowane do uczestników charakteryzują się kompleksowością i stanowią połączenie kilku odpowiednio dobranych usług i instrumentów, które mają przyczynić się do podjęcia zatrudnienia. 

Przebieg projektu 

I Etap wstępny
1. Wyłonienie grupy i dobór uczestników

II Etap doradczy
1. Rozmowa doradcza (po 1 godzinie na osobę na początku i na zakończenie realizacji projektu)
2. Pośrednictwo pracy (po 1 godzinie na osobę na początku realizacji projektu)

III Etap szkoleniowy
1. Szkolenia zawodowe dla 14 osób
- Nowoczesne wykańczanie wnętrz w budownictwie – 8 osób
- Grafika komputerowa – 6 osób
Osoby, które ukończą szkolenia zostaną skierowane na  5 – miesięczne staże.

IV Etap aktywizacji
1. Staże – maksymalnie 5 miesięcy dla 30 osób (15K, 15M)

Uczestnikom projektu będzie przysługiwało:
- stypendium w okresie uczestnictwa w projekcie (w czasie szkoleń oraz stażu)
- zwrot kosztów przejazdu na szkolenia

Planowany koszt realizacji projektu: 243 595,80 PLN
- 2014r. –  51 457,80 PLN
- 2015r. – 192 138,00 PLN

Wszyscy Uczestnicy zostaną objęci Indywidualnymi Planami Działania.
Udział w projekcie jest bezpłatny!

BIURO PROJEKTU
Powiatowy Urząd Pracy w Żninie
ul. Składowa 4
88-400 Żnin
tel. 52 30 31 064, w. 77

 Załączniki:
PLAKAT
- Kwestionariusz rekrutacyjny
- Regulamin

Data dodania: 14 listopad 2014
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że z uwagi na powstałe oszczędności istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie. Przypominamy, że wnioskować może osoba bezrobotna, która nie ukończyła 30. roku życia.

Termin przyjmowania wniosków: 17.11.2014r. - 21.11.2014r.
Ilość miejsc: 1.

Informacja o bonach.
Pobierz wniosek.

Data dodania: 12 listopad 2014
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że zakończył nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Data dodania: 03 listopad 2014
Drukuj
Projekt "Lepsze jutro"

Obrazy: informacja.jpgFundacja Ekspert - Kujawy zaprasza do udziału w projekcie „Lepsze jutro” osoby niepełnosprawne, niepracujące zawodowo w wieku 15 – 30 lat, które zamieszkują województwo kujawsko - pomorskie. Zobacz szczegóły.

Data dodania: 03 listopad 2014
Drukuj
Newsletter CAZ

Obrazy: informacja.jpgCentrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Żninie zaprasza do zapoznania się z Newsletterem CAZ Nr 2014/4. Jest to elektroniczna forma biuletynu informacyjno-promocyjnego na temat działań podejmowanych przez Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Żninie w ramach aktywizacji zawodowej oraz ciekawe informacje i porady dla osób poszukujących zatrudnienia. Newsletter CAZ udostępniony jest w zakładce Centrum Aktywizacji Zawodowej – zobacz.

Data dodania: 30 październik 2014
Drukuj


TOP