Dziś jest 06.05.2016 01:45:42
StartKontakt
TARGI PRACY

Starostwo Powiatowe w Żninie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zapraszają na Powiatowe Targi Pracy, które odbędą się 18 maja 2016 roku w Hali Sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie, ul. Sienkiewicza 1. - zobacz szczegóły.


Nabór wniosków w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (projekt skierowany do osób bezrobotnych po 30 roku życia)

Obrazy: logotyp-power.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (II)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy.

Wnioski będą przyjmowane od 05.05.2016r. do 19.05.2016r. Kwota dotacji wynosi maksymalnie 23.000 zł. Planowana liczba refundacji w ramach formy: około 12

W ramach projektu aktywizowane będą wyłącznie osoby bezrobotne po 30 roku życia (osoby skierowane na formę wsparcia), którym ustalono I lub II profil pomocy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2015 poz. 149 z późn. zm.). Osoby te muszą należeć co najmniej do jednej z niżej wymienionych grup:
- powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- niepełnosprawne,
- długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
- o niskich kwalifikacjach tj. posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, średnie (liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, liceum uzupełniające, technikum).

Preferowani będą Wnioskodawcy, którzy dotychczas nie korzystali z formy wsparcia, a także Ci którzy planują zatrudnić w ramach formy osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia lub niepełnosprawne.

Druki wniosków są dostępne w zakładce Druki do pobrania oraz w siedzibie Urzędu. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z kryteriami bdotyczącymi realizacji instrumentów rynku pracy zamieszczonymi na ww. stronie internetowej. Bliższych informacji na temat refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz kryteriów obowiązujących w tym zakresie udzielają doradcy klienta tut. Urzędu tel. (52) 3031064 wew.: 77, 65, 57, 75, 68, 67, 63

Data dodania: 29 kwiecień 2016
Drukuj
Obowiązek informacyjny bezrobotnego

Obrazy: informacja.jpgZgodnie z art. 74 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

 Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy

 Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł

Data dodania: 26 kwiecień 2016
Drukuj
Newsletter CAZ

Obrazy: informacja.jpgCentrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Żninie zaprasza do zapoznania się z Newsletterem CAZ Nr 2016-3. Jest to elektroniczna forma biuletynu informacyjno-promocyjnego na temat działań podejmowanych przez Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Żninie w ramach aktywizacji zawodowej oraz ciekawe informacje i porady dla osób poszukujących zatrudnienia. Newsletter CAZ udostępniony jest w zakładce Centrum Aktywizacji Zawodowej – zobacz.

Data dodania: 20 kwiecień 2016
Drukuj
Informacja

Obrazy kategorii newsów: informacja.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, zakończyliśmy nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego osobie do 30 roku życia z powodu zagospodarowania limitu środków finansowych przeznaczonych na ww. formę  w bieżącym roku. 

Data dodania: 19 kwiecień 2016
Drukuj
Informacja

Obrazy kategorii newsów: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że dnia 11 kwietnia 2016 r. zostały podpisane umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (II) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (II) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Więcej informacji na stronie internetowej tut. Urzędu w zakładce:  Projekty Unijne. 

Data dodania: 14 kwiecień 2016
Drukuj
TARGI PRACY I EDUKACJI W ŻNINIE

Obrazy kategorii newsów: informacja.jpg

 Powiatowe Targi Pracy i Edukacji w Żninie odbędą się 18 maja 2016 r. w hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Starosta Żniński. Organizatorzy to Powiat Żniński i Powiatowy Urząd Pracy w Żninie.

 

Informacja szczegółowa na temat Targów Pracy i Edukacji

Plakat Targów Pracy i Edukacji

Regulamin Targów Pracy i Edukacji

Program Targów Pracy i Edukacji

Formularz zgłoszeniowy Targów Pracy i Edukacji 

Data dodania: 11 kwiecień 2016
Drukuj
Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej i pożyczki na utworzenie stanowisk pracy w ramach programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"

Obrazy kategorii newsów: informacja.jpg Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że została zawarta umowa między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz Prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie realizacji II etapu programu pożyczkowego pn. "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II". Celem programu jest wspieranie rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia, poprzez udzielanie na warunkach preferencyjnych pożyczek przeznaczonych na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczek na utworzenie stanowisk pracy dla bezrobotnych, w tym bezrobotnych skierowanych przez powiatowe urzędy pracy oraz świadczenie usług doradczych i szkoleniowych skierowanych dla osób, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej. Program ma charakter ogólnopolski i realizowany jest na terenie całego kraju od listopada 2014r. Mając na celu zwiększenie dostępności do kapitału, Bank Gospodarstwa Krajowego wyłonił pośredników finansowych, którzy udzielają ww. pożyczek.

Ulotka do pobrania.

Data dodania: 11 kwiecień 2016
Drukuj
Informacja

Obrazy kategorii newsów: informacja.jpgPUP w Żninie informuje, że pozyskał dodatkowe środki z rezerwy ministra na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Program skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat, będących jednocześnie w II profilu pomocy zgodnie z art. 33 ust.2c  ww. Ustawy (Dz.U. z 2015 poz. 149 z późn. zm.).

Pozyskana kwota w wysokości 381.900 zł pozwoli na zorganizowanie robót publicznych dla 15 osób bezrobotnych oraz staży zawodowych dla 25 osób.

Wnioski przyjmowane będą od dnia 11.04. 2016r. do dnia 15.04.2016r.

Preferowani będą Organizatorzy, którzy zadeklarują zatrudnienie osób bezrobotnych po zakończeniu realizacji programu na okres min. 3 miesięcy.

 Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu lub pod numerem telefonu 52/ 303-10-64: wew.56 (roboty publiczne), wew. 73,64 (staże).

 Druki do pobrania

- Wniosek roboty publiczne

- Wniosek staż

Data dodania: 08 kwiecień 2016
Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Obrazy kategorii newsów: informacja.jpg

 

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza do złożenia oferty szkoleniowej. Przedmiotem zamówienia jest wybór jednostki szkoleniowej na przeprowadzenie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej z zakresu: „Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III". Termin realizacji: rozpoczęcie szkolenia nie wcześniej niż 25.04.2016r.

Załączniki:
Zaproszenie do złozenia oferty szkoleniowej,
Oferta szkoleniowa,
Program szkolenia,
Harmonogram wstępny.

Data dodania: 07 kwiecień 2016
Drukuj
Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Obrazy: logotyp-power-kolor.jpg

 

  Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, iż rusza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (II)” Poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dofinansowanego ze środków UE. Forma ta skierowana jest do osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 r. ż. Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na tę formę w bieżącym roku.

Druki wniosków są dostępne w zakładce Druki do pobrania oraz w siedzibie Urzędu. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z kryteriami dotyczącymi realizacji instrumentów rynku pracy w 2016r. Bliższych informacji dotyczących przyznawania bonu na zasiedlenie udziela pani Hanna Zwolińska, Pośrednik pracy –stażysta, numer telefonu 52 303 10 64 wew. 68.

Data dodania: 06 kwiecień 2016
Drukuj
Informacja

Obrazy: logotyp-power.jpg

  Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje o naborze wniosków o zorganizowanie staży na okres do 6 miesięcy w ramach projektu pt.: „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (II)” Działanie 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dofinansowanego ze środków UE.

Nabór odbywać się będzie w terminie 04.04.2016r. – 15.04.2016r. Zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego zakończenia naboru w przypadku złożenia odpowiedniej liczby wniosków przed upływem podanego powyżej terminu.

Planowany termin rozpoczęcia staży: maj 2016r.

Przewidywana liczba wolnych miejsc stażu – 35.

Uczestnikami projektu mogą być osoby powyżej 29 roku życia należące co najmniej do jednej z grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

Preferowani będą organizatorzy, którzy zadeklarują skierowanym osobom bezrobotnym zatrudnienie po odbyciu stażu na podstawie umowy o pracę/umowy zlecenia (min. minimalne wynagrodzenie za pracę) na okres minimum 3 miesięcy.

Druki wniosków są dostępne w zakładce Druki do pobrania oraz w siedzibie Urzędu. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Kryteriami dotyczącymi realizacji instrumentów rynku pracy w 2016r. zamieszczonymi na stronie PUP Żnin.

Wniosek druku do pobrania.

Data dodania: 01 kwiecień 2016
Drukuj


TOP