Dziś jest 01.11.2014 07:36:05
StartKontakt


Newsletter CAZ

Obrazy: informacja.jpgCentrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Żninie zaprasza do zapoznania się z Newsletterem CAZ Nr 2014/4. Jest to elektroniczna forma biuletynu informacyjno-promocyjnego na temat działań podejmowanych przez Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Żninie w ramach aktywizacji zawodowej oraz ciekawe informacje i porady dla osób poszukujących zatrudnienia. Newsletter CAZ udostępniony jest w zakładce Centrum Aktywizacji Zawodowej – zobacz.

Data dodania: 30 październik 2014
Drukuj
Działalność PUP w Żninie - wrzesień 2014r.

Obrazy: informacja.jpgW końcu września 2014r. w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie pozostawało 4803 osób bezrobotnych, wśród których kobiety stanowiły 59,50%. W porównaniu do końca sierpnia 2014r. liczba bezrobotnych wzrosła o 47 osób tj. o 1,0 %. W miesiącu wrześniu bieżącego roku w PUP w Żninie zarejestrowało się 839 osób bezrobotnych. W związku  z powyższym  w ramach przeciwdziałania bezrobociu i ograniczania jego skali w wrześniu w ramach poszczególnych usług rynku pracy podjęto następujące działania:

 1)       pośrednictwo pracy:

 • 232 wizyty w zakładach pracy – głównie z terenu Powiatu Żnińskiego;
 • 101 wolnych miejsc pracy w dyspozycji pośrednictwa pracy (najczęściej zgłaszane przez pracodawców oferty dotyczyły stanowisk: sprzedawca, pracownik produkcji, murarz, pomoc kuchenna, monter izolacji przemysłowych);
 • odnotowano łącznie 2124 wizyt osób bezrobotnych.

 2)       poradnictwo i informacja zawodowa:

 • odnotowano 93 indywidualne rozmowy doradcze w celu pozyskania informacji o sytuacji zawodowej bezrobotnego lub poszukującego pracy i ustaleniu potrzeby udzielenia dalszej pomocy;
 • udzielono 62 indywidualne informacje zawodowe osobom bezrobotnym i poszukującym pracy niezbędnych w procesie realizacji planów zawodowych;
 • zorganizowano 3 grupowe porady  zawodowe pt. „Uwierz w siebie - bądź aktywny/a”, „Aktywnie szukam pracy”, „Poznaj siebie - moje predyspozycje zawodowe”;
 • zorganizowano grupową informację zawodową pt. „ABC rynku pracy”, podczas której uczestników zajęć zapoznano z prawami i obowiązkami osoby bezrobotnej oraz omówiono instrumenty i usługi rynku pracy z uwzględnieniem aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.  Dodatkowo  w trakcie spotkania poinformowano  o aktualnej sytuacji na rynku pracy w oparciu o dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie.
Data dodania: 16 październik 2014
Drukuj
Dodatkowy nabór do projektu!

Obrazy: logotyp.png

Dodatkowy nabór do projektu!

od 16.10.2014r. do 17.10.2014r.

 nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu

"Razem do przodu – ruszamy do pracy!”

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu

„Nowoczesne wykańczanie wnętrz w budownictwie”

Po ukończeniu szkolenia gwarantujemy staż do 5-miesięcy.

 

Priorytet VI
Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

 

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że od dnia 01.09.2014r. realizuje projekt pn. „Razem do przodu - ruszamy do pracy!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat ww. projektu.

 

Okres realizacji projektu: od 01.09.2014r. – 30.06.2015r.  

Główny cel projektu:

Zwiększenie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 30 osób bezrobotnych (15K/15M) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie w okresie od 01.09.2014r. – 30.06.2015r. 

Do kogo projekt jest adresowany?

Adresatami projektu jest 30 osób bezrobotnych (15K, 15M) zarejestrowanych w PUP w Żninie, którym ustalono II profil pomocy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym co najmniej:
- 8 osób długotrwale bezrobotnych,
- 6 osób zamieszkujących tereny wiejskie.

Co oferuje projekt?
Podejmowane działania skierowane do uczestników charakteryzują się kompleksowością i stanowią połączenie kilku odpowiednio dobranych usług i instrumentów, które mają przyczynić się do podjęcia zatrudnienia.

Przebieg projektu

I Etap wstępny
1. Wyłonienie grupy i dobór uczestników

II Etap doradczy
1. Rozmowa doradcza (po 1 godzinie na osobę na początku i na zakończenie realizacji projektu)
2. Pośrednictwo pracy (po 1 godzinie na osobę na początku realizacji projektu)

III Etap szkoleniowy
1. Szkolenia zawodowe dla 14 osób

- Nowoczesne wykańczanie wnętrz w budownictwie – 8 osób
- Grafika komputerowa – 6 osób

Osoby, które ukończą szkolenia zostaną skierowane na  5 – miesięczne staże.

IV Etap aktywizacji
1. Staże – maksymalnie 5 miesięcy dla 30 osób (15K, 15M)

Uczestnikom projektu będzie przysługiwało:
- stypendium w okresie uczestnictwa w projekcie (w czasie szkoleń oraz stażu)
- zwrot kosztów przejazdu na szkolenia

Planowany koszt realizacji projektu: 243 595,80 PLN
- 2014r. –  51 457,80 PLN
- 2015r. – 192 138,00 PLN


Udział w projekcie jest bezpłatny!

BIURO PROJEKTU
Powiatowy Urząd Pracy w Żninie
ul. Składowa 4
88-400 Żnin
tel. 52 30 31 064

 

Załączniki:

PLAKAT
- Kwestionariusz rekrutacyjny
-
Regulamin

Data dodania: 15 październik 2014
Drukuj
Informacja

Obrazy: logotyp.png

Zapraszamy osoby chętne do udziału w szkoleniu pn. „Operator obrabiarek skrawających” w ramach projektu „Pałucka piramida aktywizacji zawodowej” (Poddziałanie 6.1.1 PO KL).

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z koordynatorem projektu Panią Katarzyną Gliga pod numerem telefonu 52 303 10 64.

Warunek wymagany do zakwalifikowania na szkolenie: status osoby długotrwale bezrobotnej zarejestrowanej w tut. Urzędzie.

Data dodania: 15 październik 2014
Drukuj
Ogólnopolski Tydzień Kariery

Obrazy: informacja.jpg

Doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie zapraszają do skorzystania z zajęć grupowych w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, które zostaną przeprowadzone pod hasłem:

"Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?" 

Rynek pracy zmienia się tak szybko i dynamicznie, że trudno być zawsze na bieżąco, jednak przynajmniej od czasu do czasu warto poświęcić chwilkę na sprawdzenie „co słychać”, co się zmienia w naszym obszarze zainteresowań, w naszej branży, co warto poznać, jakie umiejętności bądź kwalifikacje zdobyć.

Zapraszamy również uczniów szkół średnich, którzy dzięki aktywnemu udziałowi w OTK, mają szansę głębszej przygody z zawodem, a także poznać usługi i instrumenty PUP.

Dni otwarte w ramach OTK to kolejne zajęcia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy  z cyklu grupowych warsztatów edukacyjno-zawodowych prowadzonych przez doradców zawodowych.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ GRUPOWYCH

Terminy spotkania

Temat grupowych spotkań

Adresaci

21.10.2014r.

09.00 - 11.00

Rozmowa kwalifikacyjna.

osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Żninie

22.10.2014r.

09.00 - 11.00

ABC Rynku pracy

osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Żninie

   20.10.2014r.
-
   24.10.2014r.

Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?

Uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych

Zapraszamy osoby chętne do udziału w ww. spotkaniach.

Bliższe informacje i zapisy  u doradców zawodowych.

OTK 2014 odbędzie się w dniach 20-26 października 2014r. 

Data dodania: 13 październik 2014
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgPUP w Żninie informuje, że po raz kolejny pozyskał dodatkowe środki z rezerwy ministra na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat,  będących jednocześnie w II profilu pomocy zgodnie z art. 33 ust.2c Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004r.  (Dz.U. z 2013 poz. 674 z późn. zm.).

Pozyskana kwota w wysokości 164.500 zł pozwoli na zorganizowanie robót publicznych dla ok. 33 osób bezrobotnych.

Wnioski na organizację robót publicznych mogą składać wszyscy uprawnieni Organizatorzy robót publicznych, określeni w art. 2 pkt 32 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:

 • powiat,
 • gminy,
 • organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz opieki społecznej,
 • spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowywane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Szczegółowe informacje: Magdalena Ogińska – Specjalista ds. programów, (052) 303 10 64, wew. 56.

 

Data dodania: 10 październik 2014
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgPUP w Żninie informuje, że pozyskał dodatkowe środki z rezerwy ministra na realizację kolejnego programu dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, spełniających co najmniej jedno z kryteriów określonych w art. 49,  Ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.), tj:

 • bezrobotnych do 30 roku życia,
 • bezrobotnych długotrwale,
 • bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej,
 • bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
 • bezrobotnych niepełnosprawnych,

będących jednocześnie w II profilu pomocy zgodnie z art. 33 ust.2c  ww. Ustawy (Dz.U. z 2013 poz. 674 z późn. zm.). Pozyskana kwota w wysokości 177.000 zł pozwoli na zorganizowanie robót publicznych dla ok. 30 osób bezrobotnych.

Wnioski na organizację robót publicznych mogą składać wszyscy uprawnieni Organizatorzy robót publicznych, określeni w art. 2 pkt 32 ustawy o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy, tj.:

 • powiat,
 • gminy,
 • organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz opieki społecznej,
 • spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowywane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Szczegółowe informacje: Magdalena Ogińska – Specjalista ds. programów,

nr tel. (052) 303 10 64 wew. 56.

Pobierz wniosek o skierowanie bezrobotnych do wykonywania robót publicznych.

Data dodania: 07 październik 2014
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgPUP w Żninie informuje, że zakończony został nabór wniosków na bony zatrudnieniowe realizowane ze środków rezerwy ministra w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Data dodania: 07 październik 2014
Drukuj
Newsletter CAZ

Obrazy: informacja.jpgCentrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Żninie zaprasza do zapoznania się z Newsletterem CAZ Nr 2014/3. Jest to elektroniczna forma biuletynu informacyjno-promocyjnego na temat działań podejmowanych przez Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Żninie w ramach aktywizacji zawodowej oraz ciekawe informacje i porady dla osób poszukujących zatrudnienia. Newsletter CAZ udostępniony jest w zakładce Centrum Aktywizacji Zawodowej – zobacz.

Data dodania: 06 październik 2014
Drukuj
Nowa ścieżka kariery - program aktywizacji zawodowej nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty

Obrazy: informacja.jpgWyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy zaprasza do zapoznania się z ofertą skierowaną do nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt adresowany jest do nauczycieli, którzy utracili pracę bądź są zagrożeni jej utratą w najbliższym czasie. 
Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy nauczycieli i innych instytucji sektora oświaty. W ramach projektu oferowane są bezpłatne studia podyplomowe, kursy, szkolenia i bezzwrotne dotacje (do 40.000,00 zł) na założenie własnej działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach oraz na stronie internetowej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Data dodania: 29 wrzesień 2014
Drukuj
"Razem do przodu - ruszamy do pracy!"

Obrazy: logotyp.png

Priorytet VI
Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że od dnia 01.09.2014r. realizuje projekt pn. „Razem do przodu - ruszamy do pracy!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat ww. projektu.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2014r. – 30.06.2015r. 

Okres rekrutacji kandydatów do projektu:

- w terminie 01.10.2014r. - 10.10.2014r. rekrutowane będą wyłącznie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach zawodowych, które następnie zostaną skierowane na 5 miesięczne staże w zawodach zgodnych/pokrewnych z kierunkiem ukończonego szkolenia (liczba miejsc: 14),

- w terminie  17.11.2014r. - 28.11.2014r. rekrutowane będą  wyłącznie osoby zainteresowane udziałem w  5 miesięcznych stażach (liczba miejsc: 16) 

 

Główny cel projektu:

Zwiększenie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 30 osób bezrobotnych (15K/15M) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie w okresie od 01.09.2014r. – 30.06.2015r. 

Do kogo projekt jest adresowany?

Adresatami projektu jest 30 osób bezrobotnych (15K, 15M) zarejestrowanych w PUP
w Żninie, którym ustalono II profil pomocy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, w tym co najmniej:
- 8 osób długotrwale bezrobotnych,
- 6 osób zamieszkujących tereny wiejskie.

Co oferuje projekt?
Podejmowane działania skierowane do uczestników charakteryzują się kompleksowością i stanowią połączenie kilku odpowiednio dobranych usług i instrumentów, które mają przyczynić się do podjęcia zatrudnienia.

Przebieg projektu

I Etap wstępny
1. Wyłonienie grupy i dobór uczestników

II Etap doradczy
1. Rozmowa doradcza (po 1 godzinie na osobę na początku i na zakończenie realizacji projektu)
2. Pośrednictwo pracy (po 1 godzinie na osobę na początku realizacji projektu)

III Etap szkoleniowy
1. Szkolenia zawodowe dla 14 osób

- Nowoczesne wykańczanie wnętrz w budownictwie – 8 osób
- Grafika komputerowa – 6 osób

Osoby, które ukończą szkolenia zostaną skierowane na  5 – miesięczne staże.

IV Etap aktywizacji
1. Staże – maksymalnie 5 miesięcy dla 30 osób (15K, 15M)

Uczestnikom projektu będzie przysługiwało:
- stypendium w okresie uczestnictwa w projekcie (w czasie szkoleń oraz stażu)
- zwrot kosztów przejazdu na szkolenia

Planowany koszt realizacji projektu: 243 595,80 PLN
- 2014r. –  51 457,80 PLN
- 2015r. – 192 138,00 PLN

Załączniki:

PLAKAT
- Kwestionariusz rekrutacyjny
- Regulamin

Data dodania: 24 wrzesień 2014
Drukuj


TOP