Dziś jest 09.02.2016 23:23:39
StartKontakt


Kryteria realizacji instrumentów rynku pracy w 2016 roku

Kryteria realizacji instrumentów rynku pracy w 2016 roku - pobierz

Data dodania: 09 luty 2016
Drukuj
Informacja

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informuje, iż w Biuletynie Informacji Publicznej (menu tematyczne: ogłoszenia) oraz na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (www.bydgoszcz.uw.gov.pl) umieszczona została informacja nt. programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” oraz ogłoszenie o otwartym konkursie ofert ma finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach ww. programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Informacji na temat realizowanego postępowania konkursowego udziela Pani Hanna Pietruszewska tel. (52) 34 97 687, Pani Elżbieta Piasecka tel. (52) 34 97 678, Pan Piotr Zieliński tel. (52) 34 97 687 i Pan Sławomir Szuster tel. (52) 34 97 678

Data dodania: 04 luty 2016
Drukuj
Informacja - PIT 11 za 2015

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie uprzejmie informuje, że w okresie od dnia 25.01.2016r. do dnia 09.02.2016r. osoby, które  pobierały świadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie w 2015r. będą mogły dokonać osobistego odbioru PIT 11 w godz. 08:00 – 15.00.

W przypadku braku możliwości odbioru osobistego ww. dokument wydany może być osobie upoważnionej po przedstawieniu przez nią dokumentu tożsamości oraz udzielonego ważnego pisemnego upoważnienia – wzór upoważnienia można otrzymać w siedzibie urzędu lub pobrać tutaj.

Jednocześnie informujemy, że od 10.02.2016r. informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok 2015r. /PIT 11/ będą wysyłane za pośrednictwem poczty.

Stypendia stażowe, szkoleniowe współfinansowane ze środków EFS wypłacane osobom bezrobotnym są zwolnione od podatku dochodowego. W związku z powyższym w/wym. osobom nie będą wydawane informacje o dochodach za 2015 rok.

Rozliczenia roczne PIT 11 dla osób z terenu Miasta i Gminy Barcin pobierających świadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie w 2015r. będą wydawane w Urzędzie  Miasta i Gminy w Barcinie w dniach od 04.02.2016r. do 05.02.2016r, w godzinach od 08:00 do 11:00.

Data dodania: 21 styczeń 2016
Drukuj
Informacja w sprawie zmiany z dniem 1 stycznia 2016 r. właściwości organów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)

Obrazy: informacja.jpgNaczelnik Urzędu Skarbowego w Żninie informuje, że z dniem 01 stycznia 2016 r. nastąpiła zmiana przepisów w sprawie ustalania właściwości miejscowej organów podatkowych (ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2015r. poz. 1649).

W związku z powyższym do określenia właściwości miejscowej w zakresie podatku od towarów i usług zastosowanie znajdzie generalna zasada wynikająca z art. 17 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa i tak, w przypadku:

  •  osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, właściwość określana będzie według siedziby podatnika,
  •  osób fizycznych, według miejsca zamieszkania (bez względu na to gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza).

Wprowadzona zmiana ujednolici właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego dla jednego podatnika, bez względu na rodzaj płaconych przez niego podatków - PIT, CIT i VAT (z wyjątkiem karty podatkowej).

Podatnicy nie mają obowiązku składania aktualizacji zgłoszenia VAT-R, gdyż zmiana właściwości organu podatkowego następuje z urzędu.

Informacja w sprawie zmiany dotyczącej możliwości sprzedaży przez rolników i członków ich rodzin produktów żywnościowych wytworzonych z własnych surowców, bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żninie informuje, że z dniem 1 stycznia 2016 roku weszły wżycie zmiany do ustawy z dnia 20 listopada 1998r. zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiaganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.).

Istotą wprowadzonych zmian jest to, że od dnia 1 stycznia 2016 roku rolnicy i członkowie ich rodzin mogą sprzedawać produkty żywnościowe wytworzone z własnych surowców, bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej. Przychody ze sprzedaży wyżej wymienionych produktów zaliczane są do przychodów z innych źródeł w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawodowaca wprowadził również możliwość opodatkowania tych przychodów w formie uproszczonej, ti. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 2%.

UWAGA!

Rolnik, wyrażąjacy chęć skorzystania w 2016 roku ze zryczałtowanej formy opodatkowania tych przychodów zobowiązany jest złożyć właściwemu miejscowo Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze formy opodatkowania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia br.

Data dodania: 15 styczeń 2016
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgInformujemy, że w dniu 24 grudnia 2015r (Wigilia) Urząd czynny jest do godziny 13:00.

Data dodania: 22 grudzień 2015
Drukuj
Nowa forma wsparcia dla osób do 30 roku życia

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że w 2016r. pracodawcy oraz przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowego instrumentu, w ramach którego będą mogli ubiegać się o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30. roku życia. Kwota refundacji na jednego bezrobotnego nie będzie mogła przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia. Pracodawca lub przedsiębiorca może zawrzeć ze starostą umowę, na podstawie której otrzyma refundację przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30. roku życia. Starosta nie może zawrzeć umowy z pracodawcą, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja oraz przez okres kolejnych 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji. Nowa refundacja będzie udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Data dodania: 17 grudzień 2015
Drukuj
Badanie potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza osoby uprawnione do szkolenia do wypełnienia ankiety badającej potrzeby szkoleniowe. Dane pozyskane z ankiet zostaną wykorzystane w celu opracowania wykazu potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia oraz planu szkoleń grupowych dla osób uprawnionych na 2016 r.

Wypełnioną ankietę proszę przesłać na adres e-mail: aneta.witucka@pup-znin.home.pl lub dostarczyć osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie najpóźniej do dnia 08.01.2016 r. 

Pobierz ankietę.

Data dodania: 15 grudzień 2015
Drukuj
Zaproszenie Pracodawców do wypełnienia ankiety badającej zapotrzebowanie na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie zwraca się z prośbą do Pracodawców o wypełnienie ankiety badającej zapotrzebowanie na zawody i specjalności z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności na lokalnym rynku pracy.

Ankieta ma charakter badawczy i posłuży w celu opracowania listy pożądanych zawodów i specjalności na lokalnym rynku pracy.

Wypełnioną ankietę proszę przesłać na adres e-mail: aneta.witucka@pup-znin.home.pl  lub dostarczyć osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie najpóźniej  do dnia 08.01.2016 r.

Pobierz ankietę. 

Data dodania: 15 grudzień 2015
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgDoradcy zawodowi z PUP w Żninie zapraszają do zapoznania się z Harmonogramem porad grupowych oraz Harmonogramem informacji grupowych zaplanowanych do realizacji w I kwartale 2016r. - zobacz.

Data dodania: 20 listopad 2015
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że limit środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonych na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wieku powyżej 45 lat został zagospodarowany i tym samym zostaje wstrzymane przyjmowanie kolejnych wniosków. 

Data dodania: 19 listopad 2015
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że zakończyliśmy nabór wniosków o wyrażenie zgody na skierowanie na szkolenie w trybie indywidualnym oraz wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego osobie do 30 roku życia z powodu zagospodarowania limitu środków finansowych przeznaczonych na ww. formy  w bieżącym roku.

Data dodania: 19 listopad 2015
Drukuj


TOP