Dziś jest 31.01.2015 14:02:26
StartKontakt


IV NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje osoby bezrobotne zamierzające uzyskać środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” o IV naborze formularzy rekrutacyjnych w terminie od 03.02.2015r. do 17.02.2015r. Wysokość dofinansowania to 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia (obecnie ok. 22000 zł).

    Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji, który zawiera m.in. wymagania stawiane uczestnikom projektu oraz zasady naboru i oceny formularzy rekrutacyjnych.

     Dokumentacja projektowa, w tym druki formularzy rekrutacyjnych, jest dostępna na stronie internetowej tutejszego Urzędu (Dotacje na firmę) lub w siedzibie Urzędu (I piętro, pokój nr 10).

Data dodania: 29 styczeń 2015
Drukuj
Newsletter CAZ

Obrazy: informacja.jpgCentrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Żninie zaprasza do zapoznania się z Newsletterem CAZ Nr 2015/1. Jest to elektroniczna forma biuletynu informacyjno-promocyjnego na temat działań podejmowanych przez Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Żninie w ramach aktywizacji zawodowej oraz ciekawe informacje i porady dla osób poszukujących zatrudnienia. Newsletter CAZ udostępniony jest w zakładce Centrum Aktywizacji Zawodowej – zobacz.

Data dodania: 28 styczeń 2015
Drukuj
Informacja - PIT 11-2014

Obrazy: informacja.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie uprzejmie informuje, że w okresie od dnia 22.01.2015 r. do dnia 09.02.2015 r. osoby, które  pobierały świadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie w 2014 r. będą mogły dokonać osobistego odbioru PIT 11 w godz. 7.30 – 15.00.

W przypadku braku możliwości odbioru osobistego ww. dokument wydany może być osobie upoważnionej po przedstawieniu przez nią dokumentu tożsamości oraz udzielonego pełnomocnictwa. Jednocześnie informujemy, że od 10.02.2015 r. informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok 2014 r.
/PIT 11/będą wysyłane za pośrednictwem poczty.

Stypendia stażowe, szkoleniowe współfinansowane ze środków EFS wypłacane osobom bezrobotnym są zwolnione od podatku dochodowego. W związku z powyższym w/wym. osobom nie będą wydawane informacje o dochodach za 2014 rok.

Data dodania: 21 styczeń 2015
Drukuj
Projekt "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego'

Projekt „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowany w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”

Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

     W roku 2015 Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu we współpracy z 17 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, w tym z Powiatowym Urzędem Pracy w Żninie, będzie kontynuował realizację projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego”.  Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy województwa kujawsko-pomorskiego, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. W latach 2012 – 2014 Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizując projekt „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” współpracował z 20 powiatowymi urzędami pracy. Współpraca ta w sposób efektywny przyczyniła się do wzrostu liczby przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim. W ramach projektu 2774 osoby bezrobotne zostały objęte szkoleniami z zakresu ABC przedsiębiorczości, a 2208 osobom bezrobotnym (w tym 1159 kobietom, 58 osobom niepełnosprawnym, 242 osobom w wieku 50+, 536 osobom w wieku do 25 roku życia) przyznano jednorazowe środki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Łączna wartość środków wydatkowanych na realizację projektu w latach 2012 – 2014 wyniosła 49,4 mln zł. W bieżącym roku kolejne 534 osoby bezrobotne będą miały możliwość rozpoczęcia udziału w projekcie i ubiegania się o 431 dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej.

   W projekcie można otrzymać następujące formy wsparcia:

 • doradztwo zawodowe + Indywidualny Plan Działania,
 • szkolenie “ABC przedsiębiorczości” (stypendium szkoleniowe + zwrot kosztów przejazdu na szkolenie),
 • przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (dotacja) do wysokości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia,
 • bieżące informowanie nt. instytucji udzielających wsparcia nowo powstałym firmom.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które dodatkowo muszą spełniać jeden z poniższych warunków:

 • być w wieku do 25 lub powyżej 50 roku życia,
 • być osobą niepełnosprawną,
 • być kobietą,
 • być osobą długotrwale bezrobotną,
 • być mieszkańcem gminy wiejskiej, wiejsko-miejskiej lub miasta do 25 tys. mieszkańców.

W projekcie szczególnie preferowane są osoby należące do pierwszych trzech grup wskazanych powyżej. Preferencja polegać będzie na przyznaniu podczas oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego dodatkowych punktów osobom z ww. grup.
Oprócz kryteriów formalnych wymienionych powyżej osoby ubiegające się o objęcie wsparciem w ramach projektu powinny mieć „pomysł na firmę”.

   Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje bezrobotnych zainteresowanych uruchomieniem własnego biznesu o możliwości ubiegania się o uczestnictwo w projekcie i złożenia formularzy rekrutacyjnych, których nabór zamierzamy przeprowadzić w lutym br. (termin składania formularzy rekrutacyjnych zostanie podany do wiadomości publicznej nie później niż na dzień przed dniem rozpoczęcia naboru). Według założeń projektowych  w 2015r. tutejszy Urząd planuje objąć szkoleniem „ABC Przedsiębiorczości” 24 osoby bezrobotne i udzielić 20 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

_____________________________________________________________________

Zadania zrealizowane w projekcie „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” w latach 2012 – 2014 przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie:

 1. rekrutacja uczestników do projektu poprzez 3 nabory formularzy rekrutacyjnych w terminach: 01.08.2012r. – 31.08.2012r., 04.02.2013r. – 22.02.2013r., 14.06.2013r. – 28.06.2013r.;
 2. wyłonienie 107 osób do objęcia wsparciem w ramach projektu;
 3. realizacja szkolenia z zakresu ABC przedsiębiorczości dla łącznie 107 osób w terminach: 19.09.2012r. – 25.09.2012r., 25.03.2013r. – 29.03.2013r., 01.08.2013r. – 07.08.2013r.;
 4. 3 nabory wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w terminach: 08.10.2012r. – 12.10.2012r., 03.04.2013r. – 17.04.2013r., 09.08.2013r. – 23.08.2013r.;
 5. Wypłata środków na podjęcie działalności gospodarczej 80 uczestnikom projektu;
 6. przeprowadzenie kontroli prawidłowości realizacji zawartych umów o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Data dodania: 21 styczeń 2015
Drukuj
Newsletter CAZ

Obrazy: informacja.jpgCentrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Żninie zaprasza do zapoznania się z Newsletterem CAZ Nr 2014/6. Jest to elektroniczna forma biuletynu informacyjno-promocyjnego na temat działań podejmowanych przez Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Żninie w ramach aktywizacji zawodowej oraz ciekawe informacje i porady dla osób poszukujących zatrudnienia. Newsletter CAZ udostępniony jest w zakładce Centrum Aktywizacji Zawodowej – zobacz.

Data dodania: 16 grudzień 2014
Drukuj
Nabór wniosków na staże - "Pałucka piramida aktywizacji zawodowej"

Obrazy: logotyp.png

PROJEKT
"Pałucka piramida aktywizacji zawodowej”


Priorytet VI
Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

 

Rusza nabór wniosków na staże!

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków na staże w ramach projektu pn. "Pałucka piramida aktywizacji zawodowej" z Poddziałania 6.1.1 PO KL realizowanego w latach 2014-2015. Wnioski przyjmowane będą w okresie od 16. grudnia 2014r. do 19. grudnia 2014r. Planowany termin rozpoczęcia staży: styczeń 2015r. Przewidywana liczba staży: 8.

Priorytetowo rozpatrywane będą wnioski od Organizatorów, którzy zadeklarują zatrudnienie osób bezrobotnych po zakończeniu stażu na podstawie umowy o pracę/ umowy zlecenia (z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę)  na min. okres 3 miesięcy.

UWAGA: W ww. terminie przyjmowane będą wyłącznie wnioski o zorganizowanie stażu dla uczestników szkolenia pn. „Spawanie metodą MAG, MIG, TIG” (8 mężczyzn). Planowany termin rozpoczęcia stażu: 01.01.2015r. na okres do 5 miesięcy.

Wnioski na staże do pobrania w zakładce: Druki do pobrania.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu u pośredników pracy lub pod numerami telefonu: 52/ 303-10-64 wew. 67, 58.

Data dodania: 16 grudzień 2014
Drukuj
Infromacja

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza do współpracy w planowaniu kierunków szkoleń na rok 2015

 Zgodnie z wymogami § 67 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 667) zapraszamy osoby bezrobotne i poszukujące pracy do współpracy w zakresie sporządzenia wykazu potrzeb szkoleniowych oraz listy zawodów i specjalności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy.

Uzyskane informacje zostaną dalej wykorzystane do opracowania Planu szkoleń  na rok 2015. Naszym zamierzeniem jest opracowanie takiego planu, który pozwoli osiągnąć jak największą efektywność – będzie skutkował jak największą liczbą podjęć pracy. Proponowane przez Państwa kierunki szkoleń będą pomocne w jego opracowaniu.

Zapraszamy zatem do wypełnienia załączonego formularza diagnozującego potrzeby osób uprawnionych z terenu Powiatu Żnińskiego, który następnie prosimy dostarczyć do tutejszego urzędu (w wersji papierowej lub elektronicznej) do dnia 31.12.2014r.

Przekazane informacje będą miały charakter badawczy.

POBIERZ ANKIETĘ.

Kontakt:

Aneta Witucka
Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego
Powiatowy Urząd Pracy w Żninie
ul. Składowa 4
88 – 400 Żnin
fax: 52 303 10 85
e-mail: aneta.witucka@pup-znin.home.pl lub tozn@praca.gov.pl

Data dodania: 11 grudzień 2014
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza do współpracy w planowaniu kierunków szkoleń na rok 2015. 

Zgodnie z wymogami § 67 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy ( Dz. U. z 2014r. poz. 667) zapraszamy pracodawców, organizacje pracodawców i organizacje związkowe oraz innych partnerów rynku pracy do współpracy w zakresie sporządzenia wykazu potrzeb szkoleniowych oraz listy zawodówi specjalności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy.

Uzyskane informacje zostaną wykorzystane do opracowania Planu szkoleń na rok 2015. Naszym zamierzeniem jest opracowanie takiego planu, który pozwoli osiągnąć jak największą efektywność – będzie skutkował jak największą liczbą podjęć pracy. Proponowane przez Państwa kierunki szkoleń będą pomocne w jego opracowaniu.

Zapraszamy zatem do wypełnienia załączonej ankiety diagnozującej potrzeby pracodawców z Powiatu Żnińskiego i sąsiednich, którą następnie prosimy dostarczyć do tutejszego urzędu (w wersji papierowej lub elektronicznej) do dnia 31.12.2014r.

Przekazane informacje będą miały charakter badawczy.

POBIERZ ANKIETĘ

Kontakt:

Aneta Witucka
Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego
Powiatowy Urząd Pracy w Żninie
ul. Składowa 4
88 – 400 Żnin
fax: 52 303 10 85
e-mail: aneta.witucka@pup-znin.home.pl lub tozn@praca.gov.pl

Data dodania: 11 grudzień 2014
Drukuj
Informacja

Obrazy: logotyp.png

PROJEKT
"Razem do przodu – ruszamy do pracy!"


Priorytet VI
Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

  

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że  w ramach projektu „Razem do przodu - ruszamy do pracy!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dwuetapowa rekrutacja do w/w projektu  została zakończona.

W terminie 01.10.2014r. - 17.10.2014r.  zostały zrekrutowane wyłącznie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach zawodowych tj. „Nowoczesne wykańczanie wnętrz w budownictwie” (8 osób) oraz  „Grafika komputerowa” (6 osób), które następnie skierowane zostaną od stycznia 2015r. na staż.

W terminie  17.11.2014r. - 28.11.2014r.  zostały zrekrutowane osoby zainteresowane udziałem wyłącznie w 5 miesięcznych stażach, które od stycznia 2015r. zostaną skierowane na staż do pracodawców (liczba miejsc: 16).

Osoby zakwalifikowane do projektu zostały o tym poinformowane telefonicznie przez pracowników PUP w Żninie.

Data dodania: 11 grudzień 2014
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpg

PUP w Żninie informuje, że po raz kolejny pozyskał dodatkowe środki z rezerwy ministra na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, spełniających co najmniej jedno z kryteriów określonych w art. 49,  Ustawy  z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.), tj:

 • bezrobotnych do 30 roku życia,
 • bezrobotnych długotrwale,
 • bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej,
 • bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
 • bezrobotnych niepełnosprawnych,

będących jednocześnie w II profilu pomocy zgodnie z art. 33 ust.2c  ww. Ustawy (Dz.U. z 2013 poz. 674 z późn. zm.). Pozyskana kwota w wysokości 100.000 zł pozwoliła na zorganizowanie robót publicznych dla 32 osób bezrobotnych oraz na udzielenie 2 osobom bezrobotnym dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Data dodania: 09 grudzień 2014
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgInformujemy osoby bezrobotne oraz pracodawców o możliwości składania wniosków na staże, które będą realizowane w okresie grudzień 2014r. - maj 2015r.

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski organizatorów wskazujących do odbycia stażu osoby bezrobotne, które w okresie do 28.11.2014r. złożyły w siedzibie tut. Urzędu formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie „Razem do przodu - ruszamy do pracy! " finansowanym ze środków UE w ramach Poddziałania 6.1.1PO KL oraz deklarujących zatrudnienie po zakończeniu stażu.

Pod uwagę brane będą kryteria ustawowe, które powinny spełniać osoby bezrobotne wskazane do odbycia stażu, Kryteria dot. realizacji instrumentów rynku pracy w 2014r. oraz dotychczasowa współpraca organizatora stażu z PUP.

Przewidywana ilość miejsc staży -  ok. 60.

WNIOSKI PRZYJMOWANE BĘDĄ DO 12 GRUDNIA 2014R. 

Pobierz wniosek.

Szczegółowe informacje: Pani Katarzyna Słupecka, Specjalista ds. programów, tel. 52 3031064 wew. 64.

Data dodania: 08 grudzień 2014
Drukuj


TOP